Oferta
Oferta
ZASADY BUDOWY I WYNAJMU MIESZKAŃ OFEROWANYCH PRZEZ NASZE TOWARZYSTWO

TBS Sp. z o.o. w Mławie przyjmuje do realizacji wnioski, w których zainteresowani partycypują w kosztach  budowy  lokalu mieszkalnego w wysokości do 30 % jego wartości. Partycypującym ma być przyszły  najemca.  Złożenie deklaracji nie daje gwarancji uzyskania mieszkania i nie jest zobowiązujące z obydwu  stron.

Ustawowe wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów TBS Mława: 
 1. Muszą to być osoby fizyczne. 
 2. Nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
 3. Suma przeciętnych miesięcznych dochodów, uzyskiwanych przez osoby wspólnie wynajmujące lokal mieszkalny w TBS (czyli członków tzw. gospodarstwa domowego), nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum).
 4. Przed zawarciem umowy najmu będą musiały wpłacić kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu  najmu, w wysokości 12 miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. 
 Dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie powinien przekraczać 1,3  przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia  umowy najmu więcej niż: 

 1. o 20 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym 
 2. o 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym 
 3. o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób. 

 Przeciętne wynagrodzenie ogłoszone w Obwieszczeniu Prezesa GUS z dnia 29 listopada 2012 r. w woj.  mazowieckiem wynosi 4.625,24 zł. Zatem bazą do wyliczenia maksymalnego dochodu będzie kwota  6 012,81 zł
(to  jest 1,3 przeciętnego wynagrodzenia).

 Wyliczone kwoty dopuszczalnych wysokości dochodów na gospodarstwo domowe o różnej liczbie osób  zgłoszonych  do wspólnego zamieszkania w oparciu o aktualne przeciętne miesięczne wynagrodzenie:   

 – jednoosobowe                         7 215,37 zł. 
 – dwuosobowe                         10 823,06 zł. 
 – trzyosobowe                          13 228,19 zł. 
 – czteroosobowe                       15 633,31 zł. 
 – pięcioosobowe                        18 038,44 zł. 
 – sześcioosobowe i więcej         20 443,56 zł. 

 Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych w najem gospodarstwom domowym o określonej  liczbie  osób wynosi: 

 – 1 osoba od 25 m2 
 – 2 osoby od 32 m2 
 – 3 osoby od 44 m2 
 – 4 osoby od 52 m2 
 – 5 osób od 63 m2 
 – 6 i więcej osób od 69 m2 

Przed zawarciem umowy najmu, najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie  należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu, w wysokości : 4 % wartości  odtworzeniowej 1 m2  powierzchni mieszkaniowej ustalonej na dany okres przez Wojewodę  Mazowieckiego x powierzchnia mieszkania. 

 Orientacyjne koszty związane z najmem mieszkania: 

Kwotę partytcypacji w wysokości 30 % kosztów inwestycji, proporcjonalnie do wielkości wybranego  lokalu, wpłaca  partycypant w terminie określonym w umowie partycypacyjnej. Po wybudowaniu lokalu,  przed zawarciem umowy  najmu, przyszły najemca wpłaca kaucję mieszkaniową określoną wyżej. Czynsz za  lokal wyniesie około 8,34 za 1 m2  powierzchni + koszty użytkowania (ogrzewanie, woda, ścieki, energia).  Koszt partycypacji za 1 m2 wyniesie około  1050,0 zł/m2


 Przykładowe koszty z tytułu najmu:

 – mieszkanie o pow. 36 m2 ( 1 pokój + kuchnia ) partycypacja ok.35 000 zł. kaucja ok. 3 600 zł
  (czynsz ok. 300 zł  plus koszty użytkowania ) 

 – mieszkanie o pow. 50 m2 ( 2 pokoje + kuchnia ) partycypacja ok. 50 000 zł. kaucja ok 5 000 zł
  (czynsz ok. 500 zł plus koszty użytkowania) 

 – mieszkanie o pow. 60 m2 ( 3 pokoje + kuchnia ) partycypacja ok. 60 000 zł kaucja ok. 6 000 zł
  (czynsz ok. 600 zł plus koszty użytkowania) 

Skip to content