O nas
O nas
KRÓTKI OPIS NASZEJ FIRMY I DZIAŁALNOŚCI

Uchwałą Nr XIV/150/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. Rada Miejska w Mławie postanowiła utworzyć Spółkę pod nazwą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Mława, ustalając przedmiot jej działania.


        W dniu 15.06.2000r. został podpisany Akt Założycielski Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Mławie. W/W Akt Założycielski został zatwierdzony w dniu 30.06.2000 r. Decyzją Nr 255 przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.


        W dniu 09.10.2000 r. w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie V Wydział Gospodarczy została zarejestrowana Spółka i uzyskała wpis do rejestru handlowego w dziale B pod Nr RHB 855.

Przedmiotem działania Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
jak również:

  – nabywanie budynków mieszkalnych,
  – przeprowadzanie remontów i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb
     mieszkaniowych na zasadach najmu,
  – wynajmowanie lokali użytkowych, znajdujących się w budynkach Towarzystwa,
  – sprawowanie  zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki,
     na podstawie umów zlecenia

Spółka może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, polegającą na:

  – sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury
     związanej z budownictwem mieszkaniowym,
  – budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
  – budowaniu obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych,
  – przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki. 

Spółka może zawierać z osobami prawnymi i fizycznymi zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw, umowy o budowę lokali mieszkalnych dla osób skierowanych przez te osoby prawne lub fizyczne,  o ile spełniają one wymogi określone w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Umowa o budowę lokali określi sposób rozliczeń z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej, zamawiającej budowę lokali mieszkalnych, w kosztach budowy tych lokali.

Dochody Spółki nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników lub członków. Przeznacza się je w całości na działalność Spółki określoną w § 26 Aktu Założycielskiego Spółki.

Mieszkania budowane przez Spółkę z udziałem środków publicznych, w tym zaciągniętego kredytu, podlegają regulacji normatywnej między innymi w zakresie:

 – podziału mieszkań na kategorie wielkościowe z przypisaniem im standardowych powierzchni,
 – szacunkowego kosztu budowy 1m2 powierzchni użytkowej budowanych mieszkań,

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62 poz. 719).


Skip to content