Obowiązek informacyjny
Obowiązek informacyjny
28 MAJA 2018   JAKUB NOWAKOWSKI

Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “Rozporządzenie), podaję następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie przy ul. 18 Stycznia 14
 1. Inspektor Ochrony Danych – Natalia Tańska (tel. 23 654 32 54), Z-ca Inspektora Ochrony Danych – Monika Piekarska (tel. 23 654 32 54)
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (rozpatrzenie wniosków)
 3. art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne dla prawnie realizowanych interesów realizowanych przez administratora Rozporządzenia, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze wynikającego z:
 1. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia  21.06.2001r. tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1610 z późn. zm.
 2. Ustawy o własności lokali z dnia 24..06.1994r. tj. Dz. U. z 2018r. poz 716.
 3. Ustawy o niektórych formach  popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995r. tj Dz. U. z 2017r. poz. 79 z późn. zm.
 4. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm. 
 5. Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. tj .Dz.U. z 2017r. poz. 180.
 6. Kodeks cywilny  z dnia 23 kwietnia 1964r. tj. Dz. U. z  2017r. poz .459 z późn. zm.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: upoważnionym Pracownikom i Współpracownikom Administratora, organom administracji publicznej, skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego (ZUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, podmiotom świadczącym usługi w związku utrzymaniem nieruchomości,  instytucjom bankowym, dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, komisją społecznym, radzie nadzorczej, sądom, organom ścigania, komornikom.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania,  w tym m.in. w celu archiwizacji czy tez dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 4. prawo do ograniczenia  przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

przy czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek z wyprzedzeniem 14 dni;

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz równocześnie warunkiem rozpoznania prowadzonej przez administratora danych osobowych sprawy administracyjnej.
 3. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia – nie dotyczy.
Skip to content