WŁADZE SPÓŁKI
WŁADZE SPÓŁKI
Wspólnicy i posiadane udziały:Miasto Mława – 100% kapitału zakładowego
Zgromadzenie Wspólników:Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Miasta Mława Piotr Jankowski
Organ nadzoru:
Rada Nadzorcza
Przewodniczący – Janina Budzichowska
Z-ca Przewodniczącego – Zdzisław Budner
Sekretarz – Cezary Kwiatek
Organ uprawniony
do reprezentacji spółki:

Zarząd
Prezes Zarządu – Andrzej Więckowski
Reprezentacja do składania oświadczeń woli – jednoosobowa: Prezes Zarządu
Kompetencje organów spółki:Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526)

Skip to content