Towarzystwo Budownictwa             Społecznego  Sp. z o.o.
    
ul. 18 Stycznia 14

    06-500 Mława  
    tel./fax                              
    (0-23) 65 4 32 54
    (0-23) 654 30 82
   

 

 


   
 OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI
(dodano 28.05.2018)


Obowiązek informacyjny

Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “Rozporządzenie), podaję następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą

            w Mławie przy ul. 18 Stycznia 14

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Agnieszka Piasecka 23 654 32 54

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę,

 2. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (rozpatrzenie wniosków)

 3. art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 4. art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne dla prawnie realizowanych interesów realizowanych przez administratora Rozporządzenia, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze wynikającego z:

 1. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia  21.06.2001r. tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1610 z późn. zm.

 2. Ustawy o własności lokali z dnia 24..06.1994r. tj. Dz. U. z 2018r. poz 716.

 3. Ustawy o niektórych formach  popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995r. tj Dz. U. z 2017r. poz. 79 z późn. zm.

 4. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm. 

 5. Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. tj .Dz.U. z 2017r. poz. 180.

 6. Kodeks cywilny  z dnia 23 kwietnia 1964r. tj. Dz. U. z  2017r. poz .459 z późn. zm.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: upoważnionym Pracownikom i Współpracownikom Administratora, organom administracji publicznej, skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego (ZUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, podmiotom świadczącym usługi w związku utrzymaniem nieruchomości,  instytucjom bankowym, dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, komisją społecznym, radzie nadzorczej, sądom, organom ścigania, komornikom.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania,  w tym m.in. w celu archiwizacji czy tez dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 3. W związku z przetwarzaniem przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

 4. prawo do ograniczenia  przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

 5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

przy czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek z wyprzedzeniem 14 dni;

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz równocześnie warunkiem rozpoznania prowadzonej przez administratora danych osobowych sprawy administracyjnej.

 3. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia - nie dotyczy.

(dodano 26.10.2016)


UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!

   Szanowni  Państwo, informujemy, że  od dnia  25.10.2016 r.  uległ zmianie rachunek  bieżący.  
   Nowy rachunek  to:

Bank BGŻ BNP Paribas S. A.

Konto nr 31 2030 0045 1110 0000 0410 9340


   

   
(dodano 12.11.2015)

    Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie otrzymało Świadectwo Efektywności Energetycznej tzw. biały certyfikat. Świadectwo jest potwierdzeniem deklarowanej oszczędności energii, wynikającej z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Po sprzedaży świadectwa na giełdzie pieniądze trafią na konta 11 wspólnot, które w ostatnich latach przeszły termomodernizację bez udziału funduszy zewnętrznych. Inwestycje polegały na ocieplaniu ścian, dachów i piwnic, wymianie indywidualnej okien. Prezes URE wycenił przedsięwzięcia, realizowane przez mławski TBS, na 250 toe. Średnia wartość jednego toe to 900 - 1000 zł.

Budynki zgłoszone do projektu to te przy ul.: Broniewskiego 6, Tuwima 5, Padlewskiego 1/1 i 1/2, Narutowicza 1, Narutowicza 19/5 i 19/3, Piłsudskiego 45, Napoleońskiej 25/1, Lelewela 12/14 oraz Rynkowej 10.

 

 (dodano 07.04.2015)

                                                OGŁOSZENIE


 
    Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 255), oraz zgodnie z §8
Umowy Najmu lokalu mieszkalnego - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie, przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości dochodów.
   Wypełnioną deklarację o dochodach ( druk do pobrania ze strony internetowej www.tbs-mlawa.pl w zakładce do pobrania) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w siedzibie TBS Sp. z o.o. w Mławie przy ul. 18 Stycznia 14 w pokoju nr 5 lub przesłać drogą mailową na adres: techniczny@tbs-mlawa.pl
Odpracowanie zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnego lokalu mieszkalnego.

1. W programie odpracowanie długu może uczestniczyć osoba, posiadająca zadłużenie wobec Miasta                 Mława z tytułu opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego, która spełnia niżej wymienione warunki:

a) dochód miesięczny w gospodarstwie domowym Dłużnika, przeliczony na członka rodziny nie przekracza         125 % najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku             Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

b) złożyła w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie:

    -wniosek, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Programu, w sprawie odpracowania zadłużenia z tytułu     opłat za użytkowanie komunalnego lokalu mieszkalnego

    -deklaracji o dochodach, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Programu, potwierdzające dochody             wszystkich osób zamieszkujących z Dłużnikiem,

c) zawarła porozumienie, stanowiące załącznik nr 3 do Programu, określające szczegółowe zasady                     odpracowania zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

2. Ustala się godzinowe stawki dla potrzeb wyceny wykonanych prac:

   - 7 zł. / godz. – prace porządkowe na terenach ogólnodostępnych, nadzorowane przez Straż Miejską ,             w tym sprzątanie i odśnieżanie oraz utrzymanie terenów zielonych,

    - 8 zł. / godz. – prace porządkujące komunalny zasób lokalowy nadzorowane przez Towarzystwo                 Budownictwa Społecznego,

    - 9 zł. / godz. – prace usługowo-budowlane w komunalnym zasobie lokalowym nadzorowane przez                 Towarzystwo Budownictwa Społecznego, tj. proste czynności remontowe i drobne prace konserwatorskie


    Wniosek o odpracowanie zaległości
dostępny jest w zakładce DO POBRANIA

    UWAGA! Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach wszystkich osób     pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy osobiście złoż w siedzibie TBS w     Mlawie Sp. z o.o. przy ul. 18 Stycznia 14. Wnioski niekompletne bą złożone w inny niż powyższy     sposób nie bę rozpatrzone.


 Mławski Program  "Nasz Dom"


    Program "Nasz Dom" - jest elementem Polityki Mieszkaniowej Mławy. Polega na
dofinansowaniu z budżetu Miasta remontów części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych na terenie Mławy i dotyczy wspólnot mieszkaniowych z udziałami miasta.
Program adresowany jest do właścicieli lokali, na których spoczywa obowiązek finansowania
remontu części budynku stanowiących współwłasność. Obowiązek ten, w zestawieniu z
wieloletnią luką remontową przekracza możliwości finansowe większości wspólnot
mieszkaniowych.
Oprócz finansowego wspierania remontów nieruchomości wspólnych, celem Programu jest
także mobilizacja indywidualnych właścicieli lokali do podejmowania takich przedsięwzięć.

Dokumenty:
Program "Nasz Dom" wdrożono Uchwałą Nr XXIII/246/2008 Rady Miejskiej z dn. 30 czerwca  2008 roku w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Mławy na lata 2008-2015

Procedura uzyskiwania dofinansowania:
Wszystkie kroki procedury uzyskania dofinansowania przez wspólnotę mieszkaniową, pilotuje w Urzędzie Miasta - wyznaczony pracownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska .
Tok działań jest następujący:
1) Wspólnota, po podjęciu stosownej uchwały, składa do Gminy Mława za pośrednictwem zarządcy nieruchomości wniosek o przyznanie dofinansowania.
2) Zarządca nieruchomości opiniuje wniosek.
3) Po zaopiniowaniu, wniosek ten wraz z kompletem wymaganych dokumentów, przekazywany jest do Urzędu Miasta - Wydziału Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. W tym Wydziale dokumentacja ta jest weryfikowana i jeżeli spełnia wymogi formalne - jest rejestrowana.
4) Jeżeli w budżecie Programu są zabezpieczone środki finansowe, jest podpisywana umowa z daną wspólnotą. Umowę w imieniu Gminy Mława podpisuje Burmistrz  Miasta przy kontrasygnacie  Skarbnika Miasta.

Wniosek o dofinansowanie w programie "Nasz Dom" dostępny w zakładce DO POBRANIA Mławski Program "Ulepszamy Mieszkania"

    Program adresowany jest do Mławian, którzy podejmą indywidualnie lub grupowo ( poprzez udział w programie wszystkich najemców lokali  w budynku ) na podstawie porozumienia z Miastem prace poprawiające standard zajmowanego lokalu mieszkalnego ( zajmowanych lokali mieszkalnych), poprzez np. wykonanie łazienki, WC, kuchni, zmian w ogrzewaniu itp. Celem programu jest wprowadzanie ulepszeń w mieszkaniach znajdujących się w budynkach Miasta, poprzez zachęty finansowe i wsparcie organizacyjno-techniczne Miasta.

Zachęta finansowa polegać będzie na refundacji przez Miasto nie więcej niż 20% udokumentowanych wydatków (w przypadku ulepszeń w lokalu)  albo nie więcej niż 40 % udokumentowanych wydatków w przypadku gdy ulepszenia przeprowadzą wszyscy najemcy w budynku ( w przypadku najemców lokali mieszkalnych Miasta znajdujących się w budynkach stanowiących współwłasność Miasta, program obejmie także właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych). Maksymalny poziom refundacji dla jednego lokalu nie może być wyższy niż  2 000, 00 a dla ulepszeń grupowych 3 000, 00.

Zachęta organizacyjna polegać będzie na zapewnieniu przez Miasto pomocy przy organizacji prac, polegającej na udostępnianiu informacji i poradnictwie w wyborze optymalnych rozwiązań technicznych odpowiednich dla planowanych ulepszeń a także organizacji prac i ich koordynacji –  gdy dotyczą wszystkich lokali w budynku.

Dokumenty:
Program „Ulepszamy mieszkanie” wdrożono Uchwałą Nr XXIII/246/2008 Rady Miejskiej z dn. 30 czerwca  2008 roku w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Mławy na lata 2008-2015 

Procedura uzyskiwania dofinansowania:
Wszystkie kroki procedury uzyskania dofinansowania przez najemcę lokalu, pilotuje w Urzędzie Miasta - wyznaczony pracownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska .
Tok działań jest następujący:
1) Najemca składa do Gminy Mława za pośrednictwem zarządcy nieruchomości wniosek o przyznanie dofinansowania.
2) Zarządca nieruchomości opiniuje wniosek.
3) Po zaopiniowaniu, wniosek ten wraz z kompletem wymaganych dokumentów, przekazywany jest do Urzędu Miasta - Wydziału Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. W tym Wydziale dokumentacja ta jest weryfikowana i jeżeli spełnia wymogi formalne - jest rejestrowana.
4) Jeżeli w budżecie Programu są zabezpieczone środki finansowe, jest podpisywana umowa z daną wspólnotą. Umowę w imieniu Gminy Mława podpisuje Burmistrz  Miasta przy kontrasygnacie  Skarbnika Miasta.

Wniosek o dofinansowanie w programie "Ulepszamy Mieszkanie" dostępny w zakładce DO POBRANIA